Aanpassing EU regelgeving zeetransport vloeibare oliën en vetten

Recentelijk is Verordening (EU) Nr. 579/2014 gepubliceerd. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen waaronder vloeibare oliën en vetten over zee getransporteerd mogen worden. Met de publicatie van deze Verordening wordt Richtlijn 96/3/EC ingetrokken. De nieuwe Verordening treedt inwerking met ingang van 17 juni a.s.

Op basis van de Hygiëneverordening (EG) nr. 852/2004 dienen vloeibare, gegranuleerde of poedervormige levensmiddelen in ruimten en/of containers/tanks te worden vervoerd die voorbehouden zijn aan het vervoer van levensmiddelen. Dit vereiste is echter niet uitvoerbaar en te belastend voor bedrijven wanneer het wordt toegepast op het vervoer in zeeschepen van vloeibare oliën en vetten die zijn bestemd of waarschijnlijk worden gebruikt voor menselijke consumptie. Bovendien zijn er onvoldoende zeeschepen voor het vervoer van levensmiddelen beschikbaar om de voortdurende handel in oliën en vetten mogelijk te maken.

In Verordening (EU) Nr. 579/2014 zijn de voorwaarden opgenomen waaronder het bulkvervoer in zeeschepen van vloeibare oliën of vetten die zullen worden bewerkt, wordt toegestaan indien tanks worden gebruikt die niet uitsluitend voor het vervoer van levensmiddelen worden gebruikt. Klik hier voor de Engelse versie.

Met het van kracht worden van deze Verordening, wordt Richtlijn 96/3/EC ingetrokken.

Herziening van de regelgeving was noodzakelijk omdat de Codex Alimentarius de criteria m.b.t. de aanvaardbaarheid van vorige ladingen voor vloeibare spijsoliën en -vetten die over zee worden vervoerd had aangepast. Op grond van deze aanpassingen heeft de EFSA vervolgens -op verzoek van de EC- deze criteria geanalyseerd en vervolgens de lijst van toegestane stoffen opnieuw beoordeeld en wetenschappelijke adviezen opgesteld.

 

Laatst gewijzigd: 3 juni 2014