1 februari 2016

Cie. Corbey Advies Afval: Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen

De huidige afvalwetgeving belemmert de totstandkoming van de biobased economy. Om een biobased economy en een zero waste society te bereiken beveelt de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (‘Commissie Corbey’) een actieplan aan met maatregelen die de wettelijke kaders verbeteren, publieke belangen als veiligheid en gezondheid borgen en het duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen in Nederland stimuleren. Dit advies is nu beschikbaar.

Het advies  Afval: Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen is op 29 januari verstuurd aan de staatsecretaris van I&M. De Commissie Corbey signaleert in het advies dat door de huidige toepassing van de regelgeving het (her)gebruik van biomassastromen wordt gehinderd. Er zijn onnodige kosten voor ondernemers en te veel juridische onzekerheden waardoor afvalstromen onderbenut blijven.
Nederland voert op het terrein van afval een restrictiever beleid dan Duitsland, Frankrijk, het VK en België. Eveneens worden innovaties belemmerd die nodig zijn voor het realiseren van een bio-economie. Het advies geeft richting aan een duurzaam en efficiënt gebruik van biomassastromen vanuit de invalshoek van het afvalbeleid en van toezicht en handhaving ervan.

Veranderen van regelgeving

De geformuleerde aanbevelingen zijn gericht op korte en middellange termijn en op zowel Nederlands als Europees niveau. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende publieke belangen, zoals het voorkomen van risico’s met gevaarlijke (afval)stoffen voor mens en milieu en het optimaal benutten van alle biomassa. Om dit te realiseren richten de maatregelen zich op veranderingen van de regelgeving. Ook – zo signaleert de commissie – is er een omslag nodig in denken, de cultuur en praktijk.

MVO gaf leiding aan de werkgroep afval

Als een belangrijke speler in de biobased economy heeft MVO met succes gepleit om Afval als issue op de agenda van de Commissie Corbey te zetten. Vervolgens heeft MVO het voortouw genomen in de werkgroep die het advies heeft voorbereid. De gesprekken die de werkgroep afval van de Commissie Corbey heeft gevoerd met ondernemers, beleidsmakers en inspectiediensten hebben geleid tot een beginnende dialoog om meer transparantie te verschaffen. MVO juicht het idee van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toe, om de kaderrichtlijn afvalstoffen te voorzien van een definitie van “ontdoen van” om zo een duidelijker onderscheid tussen bijproducten en afval te krijgen. Dit moet leiden tot meer rechtszekerheid voor het bedrijfsleven.

Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) is in 2009 ingesteld door het ministerie van I&M en wordt daarnaast ondersteund door het ministerie van EZ. De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.  De commissieleden vertegenwoordigen wetenschap, NGO’s (milieu, natuur, sociaal) en bedrijven (elektriciteit, (bio)brandstoffen, voedsel, chemie, landbouw, hout). Voor een overzicht van de leden en verder informatie over de commissie zie www.corbey.nl .

Klik hier voor het Advies Afval - Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen

Klik hier voor de aanbiedingsbrief Advies Afval aan kabinet

Laatst gewijzigd: 1 februari 2016