Criteria zuiveringsprocedés diervoeder

Recentelijk is Verordening (EU) 2015/786 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren (als bedoeld in Richtlijn 2002/32/EG) gepubliceerd. De verordening is van toepassing vanaf 1 juli 2017.

Momenteel wordt de zuivering van diervoeders al toegepast. Na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, mogen alleen nog zuiveringsprocedés worden gebruikt die door de EFSA met positief resultaat wetenschappelijk zijn beoordeeld en door de bevoegde autoriteit zijn aanvaard. In de verordening is weergegeven onder welke voorwaarden zuiveringsprocedés mogen worden toegepast en aan welke eisen deze moeten voldoen. Ook worden eisen gesteld aan de inrichtingen waar het zuiveringsprocedé wordt uitgevoerd.

De verordening is niet van toepassing op gebruikelijke raffinageprocedés, zoals bijvoorbeeld olieraffinage, waarin verontreinigingen van ongewenste stoffen regulier worden verminderd of geëlimineerd.

Laatst gewijzigd: 29 mei 2015