Duurzame grondstoffenvoorziening

MVO zet zich namens de oliën- en vettenketen actief in voor verduurzaming van onze grondstoffenvoorziening. Gezien het grote belang van export van onze producten binnen Europa zetten we daarbij niet alleen in op de Nederlandse markt maar volgen en stimuleren we ook de duurzame ontwikkeling op de Europese markt. De komende jaren zullen we naast het stimuleren van duurzame palmolie ook werken aan het vergroten van het vertrouwen van alle stakeholders in onze transparante duurzame keten en de diverse certificeringsschema’s.

We zetten ons in voor een keten die zowel klimaatvriendelijk als klimaatbestendig is. We zullen de komende jaren onder andere kijken naar de effecten van klimaatverandering op onze internationale grondstoffenvoorziening. Verder is er aandacht voor grondstoffen zoals die te vinden zijn in nieuwe (aanvullende) bronnen zoals algen en insecten om zodoende mede te werken aan duurzame voorziening van oliën en vetten en te voldoen aan de stijgende vraag.

Verduurzaming grondstofketen palmolie

We zetten in op stimuleren van de vraag naar en productie van duurzame palmolie en blijven communiceren over ontwikkelingen op dit vlak zowel in de landen van oorsprong als op de Europese markt (vraag naar duurzame producten). De focus zal de komende jaren gericht zijn op verbetering en handhaving van certificeringsstandaarden, het stimuleren van traceerbaarheid, sociale onderwerpen (mensenrechten, leefbaar loon en illegale praktijken) en het benadrukken van en waar mogelijk vormgeven aan de verdere verduurzaming bij kleine boeren. Dit doen we onder andere via:

Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO)

De DASPO (samenwerkingsverband van MVO, VERNOF, FNLI, VBZ, IMACE-NL, Nevedi, AKSV, VAVI, CBL en IDH ) is de opvolger van de Task Force Duurzame Palmolie. DASPO heeft de ambitie om 100% duurzame palmolie voor de Nederlandse markt vast te houden, waarbij de komende jaren de nadruk komt te liggen op meer fysiek gecertificeerde duurzame palmolie (concrete doelstelling) en de verbetering van de standaarden voor duurzame palmolie. Jaarlijks komt de DASPO met een monitoringsrapportage. MVO is voorzitter en voert het secretariaat van de DASPO, en is de spreekbuis voor wat betreft duurzame palmolie in Nederland.

European Sustainable Palm Oil (ESPO)

MVO en IDH (Initiatief Duurzame Handel) zijn initiatiefnemer van het ESPO project. De doelstelling is 100% duurzame palmolie in Europa in 2020 te realiseren middels zelfregulering vanuit de industrie (door middel van de nationale initiatieven). ESPO doet dit door financiële en technische ondersteuning van nationale initiatieven op het gebied van duurzame palmolie in Europa. Verder wordt intensief gewerkt aan het verbreden van de politieke en overheidssteun binnen en buiten Europa voor deze zelfregulerende aanpak (o.a. via verbreding Amsterdam Declaration) en draagvlak bij maatschappelijke organisaties voor duurzame palmolie. Dit heeft tevens een belangrijke signaal- en voorbeeldfunctie naar China, India, Maleisië en Indonesië.

European Palm Oil Alliance (EPOA)

Het imago van palmolie staat in Europa bij levensmiddelenindustrie, retail, politiek, publiek en maatschappelijke organisaties fors onder druk vanwege vragen omtrent de duurzame productie en ook gezondheidsaspecten. EPOA is een initiatief van Europese palmolie raffinadeurs en palmolie producenten (Indonesië/Maleisië) en zet zich in voor een gebalanceerd en objectief debat over palmolie en promoot de productie en het gebruik van duurzame palmolie in voedingsmiddelen. EPOA werkt nauw samen met ESPOAG (European Sustainable Palm Oil Advocacy Group) in Brussel voor lobby richting de EC en EP en de diverse nationale palmolie initiatieven. MVO is voorzitter en secretaris van EPOA en voert de duurzaamheidswerkgroep binnen EPOA aan.

Verduurzaming grondstofketen soja

De focus van de discussie rondom verduurzaming van de sojaketen ligt op het eiwit-dossier. In 2015 zijn de Fefac Soy Sourcing guidelines gelanceerd. Diverse private en bedrijfsspecifieke standaarden voor verantwoorde soja zijn inmiddels geaccepteerd onder deze guidelines. Voor, tijdens en na de ontwikkeling hiervan is door MVO in afstemming met onze leden nauw samengewerkt met de diervoedersector die hierin het voortouw neemt. MVO zal ook in de komende periode dit Fefac initiatief blijven ondersteunen waarbij het van belang is dat meer (Europese) marktpartijen ook volgens de richtlijnen gaan inkopen. MVO volgt specifiek de discussie en (op dit moment zeer beperkte) vraag naar verantwoorde sojaolie. MVO ondersteunt tevens het Braziliaanse Soy Amazone Moratorium. Daarnaast zullen ook de groeiende aandacht voor lokale (Europese) productie van sojabonen en de hiermee samenhangende mogelijkheden worden gevolgd en geëvalueerd. Omdat het hier voornamelijk een sojameel discussie betreft, wordt er nauw samengewerkt met VERNOF.

Last modified: March 15, 2017 09:40