De effecten van klimaatverandering zijn voor overheden aanleiding om klimaatbeleid te ontwikkelen. Het raamwerk daarvoor wordt gevormd door Europese wetgeving gericht op het stimuleren van energie uit hernieuwbare bronnen, het verhogen van de energie-efficiency en het verminderen van de CO2-emissie.

Ten einde de CO2-emissie daar te realiseren waar het de laagste kosten vergt, is het emissiehandelssysteem (ETS) in het leven geroepen. De tweede ronde daarvan treedt in 2013 in werking. ETS richt zich met name op de grote energieverbruikers in de industrie (met installaties > 20MW). Voor de MVO-industrie betreft dit alleen de grote crush- en raffinagebedrijven. In sectoren waar veel internationale handel plaatsvindt, zoals de MVO-industrie, dreigt de productie verplaatst te worden: de zogenaamde Carbon Leakage (CL). Deze sectoren zullen gratis emissierechten krijgen toegewezen. MVO volgt samen met de belanghebbende bedrijven de ontwikkelingen op de voet. In samenwerking met Fediol zijn er directe contacten met de Europese Commissie. Op nationaal vlak coördineert MVO de uitvoering van de Meerjarenafspraak (MJA3) energie-efficiency in de industrie. MVO ondersteund bedrijven in de MVO-keten bij het nakomen van hun verplichting om een Energie-efficiëntie Plan (EEP) op te stellen. Jaarlijks organiseert MVO een of meer kennisoverdrachtbijeenkomsten over thema’s die bedrijven zelf aandragen.

 

Voor de uitvoering van de MJA wordt nauw samengewerkt met Agentschap NL. Klik hier voor achtergrondinformatie over de MJA.

Klik hier voor de routekaart van de MVO-industrie.

Bij de start van een periode van 4 jaar stellen alle deelnemende vestigingen een Energie-efficiencyplan (EEP). MVO vat de plannen samen en berekend de sectorambitie en beschrijft de gezamenlijke activiteiten in het Meerjarenplan voor de MVO-keten.

Last modified: October 19, 2017 07:38