De verwerking van oliezaden en slachtbijproducten en productie van oliën en afgeleide producten is gereguleerd via Europese verordeningen en richtlijnen en nationale regelgeving.

Deze rubriek geeft aan welke Europese en nationale wetgeving en interpretatie voor de bedrijven in de MVO-keten relevant is. Bovendien vindt u hier updates van herziening van wetgeving. Bedrijven dienen te beschikken over een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De wet is een kaderwet die het raamwerk schept om diverse milieu- en omgevingsaspecten te regelen. Op termijn zullen diverse wetten worden opgenomen in het kader van de Wabo. Bij een vergunningaanvraag hanteert het bevoegd gezag (dat de vergunningsvoorwaarden opstelt) de richtlijnen van IPPC). Meer informatie over de Wabo is te vinden op de website van Infomil.

In het kader van de Meerjarenafspraak Energiebesparing (MJA) coördineert MVO de uitvoering van deze afspraak met de overheid.

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten zijn door hun chemische en fysische eigenschappen ideale bouwstenen voor materialen en chemicaliën. Vanwege de hernieuwbare aard van de grondstoffen wordt dit ook wel de Biobased Economy genoemd.

Binnen de biobased economy zijn biobrandstoffen zoals biodiesel een belangrijk product. Meer informatie over de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive) is te vinden in de rubriek Biobrandstoffen.

Last modified: November 21, 2017 08:58