EP akkoord met wetsvoorstel verordening Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van de Europese Commissie betreffende een verordening Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën. Een van de hoofddoelstellingen van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie met betrekking tot het tijdvak 2014-2020, is het versterken van de Europese industrie door acties ter ondersteuning van onderzoek en innovatie in diverse bedrijfstakken. Het programma voorziet met name in het opzetten van publiek-private partnerschappen die bijdragen aan de oplossing van een aantal van de essentiële uitdagingen waar Europa mee geconfronteerd wordt.

Biogebaseerde industrieën zouden in de EU een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en de vlaggenschipinitiatieven daarvan

Met het oog op bredere financiële en maatschappelijke duurzaamheidskwesties en de gevolgen voor de consument, bestudeert de Commissie op dit moment biobrandstoffen uit het oogpunt van de consument als onderdeel van een bredere studie over de werking van de brandstoffenmarkt.

De ervaring van de voorbije jaren bevestigt dat Europa een sterke onderzoeksbasis op het gebied van biogebaseerde industrieën heeft met enkele succesvolle bioraffinaderijprojecten, zowel op EUniveau als op regionaal en nationaal niveau.

De voorgestelde verordening zal een aanzienlijke stimulans geven aan publieke en private investeringen in onderzoeks- en innovatiemaatregelen die zijn gericht op het verbeteren van het concurrentievermogen van Europese biogebaseerde industrieën en die werkgelegenheid creëren, met name in plattelandsgebieden. Dankzij de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën kunnen EU-middelen een hefboomeffect op private middelen hebben in een mate die niet bereikt kan worden met traditionele instrumenten, daar ze een strategische langetermijnbenadering betreffende programmering en financiering missen. Elke euro aan EU middelen zal 2,8 euro aan private middelen genereren gedurende de looptijd van de gemeenschappelijke onderneming.

Klik hier voor het wetsvoorstel.

Klik hier voor meer informatie over de Biobased Industries Joint Undertaking.

Laatst gewijzigd: 19 april 2016