21 januari 2019

MJA/MEE Resultatenbrochure 2017: gemiddeld 3% efficiencyverbetering; MVO koploper MJA

In 2017 hebben de deelnemende MJA-bedrijven gemiddeld 3% energie-efficiencyverbetering geboekt ten opzicht van 2016. Voor de 17 MVO bedrijven was dat gemiddeld zelfs 6,3%. De MVO-sector is daarmee in 2017 koploper binnen de Meerjarenafspraak Energiebesparing (MJA) en wordt daarom met name genoemd in de brief van Wiebes aan de Tweede Kamer.

Een en ander blijkt uit de resultatenbrochure die eind 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarnaast beschrijft de brochure ook in welke mate de deelnemende bedrijven hun ambities voor de periode 2017-2020 realiseren. Ook beschrijft dit document de besparingen binnen de gehele looptijd van de convenanten.

Energie-efficiëntieplannen (EEP’s) staan voor een termijn van vier jaar vast. 2017 is het eerste jaar van de EEP-periode 2017-2020. De MJA-sectoren hebben in 2017 48% van hun ambitie gerealiseerd. Het gaat om 941 bedrijven uit 33 sectoren, waaronder de MVO-sector met 17 deelnemende bedrijven.

MVO-sector koploper, maar minder dan gepland
De MVO sector heeft dus goede resultaten geboekt, maar het resultaat is desondanks 40% minder dan gepland in de individuele Energie-efficiency Plannen (EEP’s) waarin totaal 1.040 TJ was voorzien. De oorzaak daarvoor is dat een aantal maatregelen zijn uitgesteld. De efficiencyverbetering in 2017 ten opzichte van 2016 bedroeg 6,3%. Het totale werkelijke energieverbruik van de sector bedroeg 8.927,2 TJ in 2017. De besparing werd met name bereikt door procesefficiency-maatregelen. De inkoop van duurzame energie was een vijfde van de hoeveelheid die was gepland.

In de energie-efficiencyplannen (EEP's) heeft de MVO-sector toegezegd maatregelen te treffen die in 2020 tot een jaarlijkse besparing van 1.706,9 TJ leiden. Na een jaar bedraagt het jaarlijkse effect van maatregelen 673,0 TJ. Hiermee is 39,4% van de sectordoelstelling voor 2020 gerealiseerd. Klik hier voor de MJA sectorrapportage MVO 2017.

Binnenkort start de monitoring over 2018. Daarbij zal blijken of de uitgesteld maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd. Bovendien wordt ook gekeken of bedrijven een goed werkend energiezorgsysteem hebben. Bij het ontbreken daarvan krijgen bedrijven geen voortgangsverklaring waardoor de teruggave van de energiebelasting wordt misgelopen.

Klik hier voor de resultatenbrochure MJA 2017.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd: 23 januari 2019