18 december 2015

Nieuwe Verordening ‘nieuwe voedingsmiddelen’ gepubliceerd

Op 11 december 2015 is de nieuwe Verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Met deze verordening zullen nieuwe voedingsmiddelen sneller op de markt gebracht kunnen worden. De wet is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  • Dankzij de nieuwe Verordening verloopt de vergunningsprocedure vlotter en kunnen veilige en innovatieve voedingsmiddelen sneller in de handel worden gebracht en onnodige handelsbelemmeringen uit de weg worden geruimd. De verordening voorziet in een gecentraliseerd vergunningssysteem dat een vlottere en snellere vergunningsprocedure waarborgt en aanvragers van een vergunning meer rechtszekerheid biedt. De EFSA zal de aanvragen aan een wetenschappelijke risicobeoordeling onderwerpen, terwijl de Commissie de dossiers van alle aanvragers zal beheren en voorstellen zal indienen voor de toelating van nieuwe en veilige voedingsmiddelen.
  • Onder ‘nieuwe voeding’ vallen onder meer producten verkregen met nieuwe technologieën, zoals klonen en nanotechnologie. Er wordt nog wel gesproken over specifieke regels voor kloonvlees. Volgens de nieuwe Verordening moet een vergunning voor het gebruik van technisch vervaardigde nanomaterialen worden verleend, voordat ze in levensmiddelen mogen worden gebruikt. De EFSA zal de veiligheid van de nanomaterialen beoordelen. De aanvragers moeten ook aantonen dat bij het testen van de technisch vervaardigde nanomaterialen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, de meest moderne testmethoden zijn gebruikt.In de nieuwe wet is nanomateriaal gedefinieerd als: ‘doelbewust geproduceerd materiaal dat een of meer dimensies heeft van 100 nm of minder of dat is samengesteld uit afzonderlijke functionele delen, intern of aan de oppervlakte, waarvan er vele een of meer dimensies hebben van 100 nm of minder, inclusief structuren, agglomeraten of aggregaten, die een omvang kunnen hebben van meer dan 100 nm, maar die eigenschappen behouden die kenmerkend voor nanoschaal zijn.’
  • Om de handel in traditionele voedingsmiddelen uit landen buiten de EU te vergemakkelijken voorziet de nieuwe Verordening ook in een specifieke beoordelingsprocedure voor voedingsmiddelen die in de EU als nieuw worden beschouwd. Als kan worden aangetoond dat een traditioneel voedingsmiddel uit een land buiten de EU nooit veiligheidsproblemen heeft opgeleverd en de EU-lidstaten of de EFSA geen veiligheidsrisico's hebben vastgesteld, mag het voedingsmiddel in de handel worden gebracht op basis van een kennisgeving door de exploitant van het voedingsmiddelenbedrijf. 
  • De nieuwe verordening bevat ook bepalingen inzake gegevensbescherming. Nieuwe wetenschappelijke gegevens en door eigendomsrechten beschermde gegevens mogen vijf jaar lang – te rekenen vanaf de dag waarop de vergunning voor een nieuw voedingsmiddel is verleend – niet voor een andere aanvraag worden gebruikt. 
  • Voor nieuwe voedingsmiddelen gelden de algemene etiketteringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 1169/2011. Er kunnen ook specifieke aanvullende voorschriften gelden om de consument naar behoren te informeren (bijvoorbeeld een waarschuwing dat een nieuw voedingsmiddel niet wordt aanbevolen voor bepaalde kwetsbare groepen).

 De wet is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.

 Download hier Verordening 2015/2283.

Laatst gewijzigd: 18 december 2015