16 september 2013

Kamerdebat Commissie Infrastructuur & Milieu over biobrandstoffen

Woensdag 11 september heeft de vaste Kamercommissie Infrastructuur & Milieu gesproken met staatssecretaris Mansveld over het biobrandstoffenbeleid. Mansveld baseerde zich onder ander op het Advies over de versnelde invoering van geavanceerde van de Commissie Corbey.

Mansveld geeft in een brief aan de Kamer aan dat haar biobrandstoffenbeleid erop gericht is actief de marktintroductie van geavanceerde biobrandstoffen in Nederland te stimuleren. Tegelijkertijd wil ze oog houden voor conventionele biobrandstoffen die weinig indirecte emissies veroorzaken en reeds gedane investeringen respecteren. Een interessant aspect in het advies van de Commissie Corbey is het stimuleren van biobrandstoffen die weliswaar uit voedselgewassen zijn gemaakt, maar die geen of een zeer laag ILUC risico hebben, aldus de brief van Mansveld. De strikte scheiding in conventionele en geavanceerde biobrandstoffen is volgens de Commissie te zwart-wit en dient op een meer genuanceerde wijze te worden beschouwd. Deze gedachte verdient volgens Mansveld een verdere uitwerking waarbij een heldere definiëring en normstelling ontwikkeld moet worden.

Dijkstra van de VVD gaf tijdens het AO aan geen lastenverzwaring door (verschuiving) van accijns te willen. Dit naar aanleiding van uitlatingen van Mansveld die dit een interessant idee vindt. Staatssecretaris Weekers had eerder al op Mansveld gereageerd door te zeggen een dergelijk voorstel niet te zullen steunen. Dijkstra steunt invoering van biobrandstoffen om minder afhankelijk te worden van olie-importen vanuit bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Nederland zou minder moeten op Brussel moeten wachten en zelf doorpakken.

Van Gerwen van de SP vindt het voorgesteld beleid niet ver genoeg gaan. Met name het gebruik van voedselgewassen zou aan banden moeten worden gelegd. Ook miste hij gebruik van de door hem geïntroduceerde ladder om cascadering van materialen te stimuleren. Hoogwaardige toepassingen gaan voor laagwaardige toepassingen. Pas verbranden als andere bestemmingen niet mogelijk zijn.Mulder van het CDA pleitte ook voor langjarige duidelijkheid. De voorstellen voor Nederland stoppen in 2015. Drie jaar is tekort om investeringsplannen op te baseren.

Meerdere Kamerleden vroegen om het voornemen van de staatssecretaris om de plannen om de registratie te vereenvoudigen aan te passen om zo voldoende transparantie te creëren. De minister waarschuwde om niet te veel eisen te willen stellen, omdat anders het tijdspad om te komen tot nieuwe wetgeving in gevaar komt. Het wetsvoorstel ligt namelijk al voor advies bij de Raad van State.Faber van de CU heeft aangekondigd tijdens het VAO een motie in te dienen over dubbeltelling, zonder direct in te gaan op de mogelijke inhoud van de motie. Bij meerdere partijen bestaat onduidelijkheid rond de nieuwe wetgeving omtrent dubbeltelling. Het bedrijf Harvestagg werd aangehaald als innovatief bedrijf dat gras verwerkt tot diverse producten.

In antwoord op vragen van Faber antwoord Mansveld dat de palmolie die wordt aangewend voor palmolie moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria in de RED. Bovendien is slechts 0,9% van alle biobrandstoffen die in Nederland op de markt wordt gebracht gemaakt op basis van palmolie. Brandstoffen op basis van palmolie geproduceerd in Nederland worden bijna geheel geëxporteerd. Hoewel het beleid van Mansveld gericht is op beperken van voedselgewassen gaf ze ook aan bestaande investeringen te willen respecteren.

Mansveld heeft aangekondigd om in het voorjaar van 2014 met een brede beleidsvisie rond het thema biobrandstoffen te komen. In dat kader zal ze ook haar reactie geven op het KNAW-rapport. Meerdere Kamerleden vroegen Mansveld om een reactie op dit rapport. Een VAO wordt gepland en waarschijnlijk gaan een aantal partijen heeft aangekondigd moties in te zullen dienen. De staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer een voorafgaand aan het VAO een schriftelijke toelichting te zenden over dubbele dubbeltelling. Een reactie op KNAW rapport komt in de loop van 2014 in het kader van een breder biobrandstoffenbeleid.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer.

Klik hier voor het Advies over de versnelde invoering van geavanceerde van de Commissie Corbey.

Klik hier voor het Ecofys-rapport “Low ILUC potential of wastes and residues”.

Laatst gewijzigd: 23 december 2013