Staatssecretaris doet onderzoek naar verlagen cap biobrandstoffen uit conventionele bron

In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Mansveld te laten onderzoeken of er een lager plafond op biobrandstoffen uit voedselgewassen mogelijk is dan het Europese compromis. De compromistekst waar een cap van 7% wordt gehanteerd geeft lidstaten namelijk die ruimte. De motie van Van Veldhoven en Van Tongeren verzoekt om een plafond van 5% op conventionele biobrandstoffen in te stellen. Of dat mogelijk is laat staatssecretaris Mansveld afhangen van het realiseren van alle RED-doelstellingen, aldus haar brief aan de Tweede Kamer.

De ILUC-richtlijn zal als hamerstuk op een bijeenkomst van de Europese Raad van ministers worden geagendeerd. Naar verwachting zal dat in de tweede helft van 2015 gebeuren. Nadat de Raad de overeenkomst officieel heeft bekrachtigd, zal de Europese Commissie de richtlijn officieel publiceren. De lidstaten hebben dan 24 maanden om deze Richtlijn in hun nationale wet- en regelgeving te implementeren.

De ILUC-richtlijn wijzigt zowel de Richtlijn Brandstofkwaliteit (FQD) als de Richtlijn Hernieuwbare Energie RED). Dit heeft consequenties voor het halen van de 2020 doelstellingen van deze richtlijnen, zoals de 6% broeikasgasemissiereductie in de brandstofketen, 10% hernieuwbare energie voor vervoer en de 14% hernieuwbare energie.

Laatst gewijzigd: 15 juni 2015