Grondstoffenvoorziening

MVO zet zich namens de oliën- en vettenketen actief in voor verduurzaming van onze grondstoffenvoorziening. Gezien het grote belang van export van onze producten binnen Europa letten we daarbij niet alleen op de Nederlandse markt maar volgen en stimuleren we ook de duurzame ontwikkeling op de Europese markt. 

We zetten ons daarnaast in voor een keten die zowel klimaatvriendelijk als klimaatbestendig is. We zullen de komende jaren onder andere kijken naar de effecten van klimaatverandering op onze internationale grondstoffenvoorziening. Verder is er aandacht voor grondstoffen zoals die te vinden zijn in nieuwe (aanvullende) bronnen zoals algen en insecten om zodoende mede te werken aan duurzame voorziening van oliën en vetten en te voldoen aan de stijgende vraag. 

Verduurzaming grondstofketen palmolie

We zetten in op het stimuleren van de vraag naar en productie van duurzame palmolie en blijven communiceren over ontwikkelingen op dit vlak zowel in de landen van oorsprong als op de Europese markt. De focus is hierbij gericht  op de verbetering en de handhaving van certificeringsstandaarden, het stimuleren van traceerbaarheid, aandacht voor sociale onderwerpen (mensenrechten, leefbaar loon en illegale praktijken) en het benadrukken van en waar mogelijk vormgeven aan de verdere verduurzaming bij kleine boeren. Dit doen we onder andere via:

Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO)

De DASPO is in 2016 opgericht als opvolger van de ‘Task Force Duurzame Palmolie. Dit initiatief is een samenwerkingsverband van MVO, VERNOF, FNLI, VBZ, IMACE-NL, Nevedi, AKSV, VAVI, CBL en IDH (Initiatief Duurzame Handel). DASPO heeft de ambitie om 100% duurzame palmolie voor de Nederlandse markt vast te houden, waarbij de komende jaren de nadruk komt te liggen op meer fysiek gecertificeerde duurzame palmolie en de verbetering van de standaarden voor duurzame palmolie. Jaarlijks komt de DASPO met een monitoringsrapportage. MVO is voorzitter en voert het secretariaat van de DASPO, en is de spreekbuis voor wat betreft duurzame palmolie in Nederland.

Duurzame palmolie in Europa 

MVO en IDH (Initiatief Duurzame Handel) werken samen aan het doel om 100%  duurzame palmolie in Europa  te realiseren Door o.a financiële en technische ondersteuning van nationale initiatieven op het gebied van duurzame palmolie in Europa wordt hier invulling aan gegeven. Verder wordt intensief gewerkt aan het verbreden van de politieke en overheidssteun binnen en buiten Europa voor deze zelfregulerende aanpak (o.a. via het  Amsterdam Declaration Partnership (ADP)) en draagvlak bij maatschappelijke organisaties voor duurzame palmolie. Dit heeft tevens een belangrijke signaal- en voorbeeldfunctie naar China, India, Maleisië en Indonesië. 

European Palm Oil Alliance (EPOA) 

EPOA is een initiatief van Europese palmolie raffinadeurs en palmolie producenten. Dit initiatief zet zich in voor een gebalanceerd en objectief debat over palmolie. Daarnaast stimuleert EPOA de productie en het gebruik van duurzame palmolie in voedingsmiddelen. EPOA werkt nauw samen met ESPOAG (European Sustainable Palm Oil Advocacy Group) in Brussel voor lobby richting de EC en EP en de diverse nationale palmolie initiatieven. MVO is voorzitter en secretaris van EPOA en voert de werkgroepen binnen EPOA aan. 

Verduurzaming grondstofketen soja

De focus van de discussie rondom verduurzaming van de sojaketen ligt op het eiwit-dossier. In 2015 zijn de Fefac Soy Sourcing guidelines gelanceerd. Een revisie is onlangs doorgevoerd. Diverse private en bedrijfsspecifieke standaarden voor verantwoorde soja zijn inmiddels geaccepteerd onder deze guidelines. Voor, tijdens en na de ontwikkeling hiervan is door MVO in afstemming met onze leden nauw samengewerkt met de diervoedersector. MVO blijft in de komende periode o.a dit Fefac initiatief ondersteunen, waarbij het van belang is dat meer (Europese) marktpartijen ook volgens de richtlijnen gaan inkopen. 

Ook is MVO lid van het Nederlands Sojaplatform (Dutch Soy Platform), een multi-stakeholderplatform gefaciliteerd door IUCN NL. Het doel is om 100% conversievrije verantwoorde soja te realiseren in de Nederlandse waardeketen, inclusief consumptie, verwerking en handel. Ook zet het platform zich in voor een extra positieve impact op natuur en boeren in gebieden die het risico lopen op ontbossing en/of conversie. 

Daarnaast volgt MVO specifiek de discussie en (op dit moment zeer beperkte) vraag naar verantwoorde sojaolie. MVO ondersteunt tevens het Braziliaanse Amazone Soy Moratorium. Ook zullen de groeiende aandacht voor lokale (Europese) productie van sojabonen en de hiermee samenhangende mogelijkheden worden gevolgd en geëvalueerd. Omdat het hier voornamelijk een sojameel discussie betreft, wordt er nauw samengewerkt met VERNOF. 

Verduurzaming kokosketen

Mede in het kader van IMVO participeert MVO samen met VERNOF in een project van ICCO/Cordaid. Dit project, mede gefinancierd door RVO uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK), is erop gericht om de oorzaken van kinderarbeid te achterhalen en oplossingen aan te dragen. Cargill en Wilmar zijn als VERNOF/MVO lid zeer nauw betrokken bij dit project. De andere VERNOF/MVO leden worden door VERNOF en MVO vertegenwoordigd. Andere partijen die specifiek bijdragen aan dit project zijn Global March against Child Labour en Verité. 

Laatst aangepast op 20 februari, 2023