Duurzame soja

Soja wordt vooral geteeld in Noord- en Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika zijn Brazilië en Argentinië de voornaamste producenten. Dit biedt deze regio belangrijke kansen zoals economische groei en werkgelegenheid. Met de toenemende vraag naar vlees neemt ook de vraag naar soja toe. Uitbreiding van de teelt mag echter niet gepaard gaan met ontbossing. Het is van groot belang dat de sojateelt niet leidt tot verlies van waardevolle natuur. Er moet ook aandacht zijn voor de biodiversiteit en voor de sociale consequenties voor de lokale bevolking.

Duurzame Soja

Om uitbreiding van de sojateelt op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier te laten plaatsvinden is er een aantal initiatieven om de teelt en productie te verduurzamen. Voorbeelden zijn ProTerra en RTRS, de ‘Roundtable on Responsible Soy’. In Europa is de koepelorganisatie van diervoederproducenten (FEFAC) gekomen met richtlijnen om verantwoorde soja te gebruiken.

FEFAC

Deze Europese koepelorganisatie voor diervoederproducenten, heeft richtlijnen opgesteld waar duurzaam geproduceerde soja minimaal aan zou moeten voldoen. De zes richtlijnen waar verantwoorde soja aan moet voldoen zijn: naleving van de (lokale) wetgeving, verantwoorde omgang met het milieu, goede landbouwpraktijken, bescherming van sociale relaties, het eerbiedigen van landrechten en verantwoorde arbeidsomstandigheden. In de praktijk betekent dit dat de soja niet afkomstig mag zijn van illegaal ontbost gebied en geteeld moet worden onder verantwoorde arbeids- en milieuomstandigheden.

ProTerra

De ProTerra Foundation is een internationale organisatie met eigen certificeringsschema’s en trainingsprogramma’s. ProTerra manifesteert zichzelf als een schema dat gericht is op niet genetisch gemodificeerde soja die ook duurzame soja geteeld wordt.

RTRS

Een aantal telers, industriële bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft de krachten gebundeld in de ‘Roundtable on Responsible Soy (RTRS)’, de Ronde Tafel voor verantwoorde soja. De RTRS heeft negen sociale thema’s en milieuthema’s voor de sojateelt vastgesteld waarvoor criteria zijn ontwikkeld. Deze criteria gelden voor alle toepassingen van soja, dus zowel voor voeding, diervoeder en biobrandstoffen. De thema’s voor deze criteria zijn gericht op een ecologisch en sociaal verantwoorde teelt, die rekening houdt met economische aspecten:

  • werknemersrechten
  • landrechten
  • respect voor kleinschalig en traditioneel landgebruik
  • welzijn inheemse bevolking
  • bescherming biodiversiteit
  • watergebruik
  • bodemvruchtbaarheid
  • gebruik bestrijdingsmiddelen
  • impact infrastructuur

Voor meer informatie over de verduurzaming van de sojaketen lees hier de MVO factsheet.

Duurzame soja