Hernieuwbaar

Het tijdperk van de fossiele grondstoffen zoals aardolie en kolen is eindig. De uitstoot van broeikasgassen en de vervuiling door het winnen van minerale olie hebben op wereldschaal grote gevolgen. Bovendien wordt de winning van grondstoffen uit olie- en gasvelden steeds duurder. De overstap naar een ‘biobased economy’ of bio-economie, waarbij hernieuwbaar materiaal energie en grondstoffen levert, wordt steeds dringender.

Winst voor het milieu

Hernieuwbaar wil zeggen: materiaal dat niet uitgeput kan raken zoals fossiele grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan plantaardige gewassen, maar ook aan organisch afval. Oliën en vetten zijn natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen. Ze kennen veel toepassingsmogelijkheden en hebben verschillende voordelen: de grondstoffen zijn niet of minder toxisch en de producten die er van gemaakt worden zijn beter biologisch afbreekbaar. Dergelijke producten zijn minder belastend dan minerale en fossiele grondstoffen voor het milieu en de gezondheid van mensen in het algemeen en werknemers die met de stoffen moeten werken in het bijzonder.

Nieuwe energie

Plantaardige oliën en dierlijke vetten zijn zeer geschikt als grondstof voor biodiesel waar auto’s op rijden of om mee te stoken in elektriciteitscentrales, stoomketels en warmtekrachtkoppelings-installaties. De Europese Unie heeft in het kader van haar klimaatbeleid als doelstelling om het wegverkeer in 2020 voor 10 procent gebruik te laten maken van deze hernieuwbare vorm van energie. In de praktijk zal dat veelal gebeuren door het bijmengen van biobrandstof in ‘gewone’ diesel. De EU-doelstelling heeft tot gevolg dat de vraag naar oliën aanzienlijk toeneemt. Die ontwikkeling zorgt voor extra teelt van oliehoudende gewassen. De EU heeft daarom duurzaamheidseisen opgesteld zoals vermeld in de ‘EU Richtlijn Hernieuwbare Energie’.

Andere toepassingen

Oliën en vetten worden al sinds lang gebruikt in de chemische industrie als alternatief voor minerale of fossiele grondstoffen. De overgang naar een bio-economie wordt hier steeds zichtbaarder: bij verder stijgende aardolieprijzen zal de chemiesector vaker overstappen op plantaardige grondstoffen voor het maken van producten zoals verf, lak, lijm en plastic. Oliën en vetten worden bijvoorbeeld ook gebruikt in verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen, maar bieden daarnaast volop mogelijkheden voor nieuwe duurzame en innovatieve toepassingen.

Inzameling van gebruikte oliën en vetten

Reeds gebruikte oliën en vetten zijn heel geschikt als grondstof voor biodiesel . Dit kan bijvoorbeeld frituurvet zijn dat aan vervanging toe is. De CO2-voetafdruk van biodiesel gemaakt uit gebruikte vetten is extra gunstig: gebruikte oliën en vetten worden immers bij de teelt voor een ander doel geteeld en ze zijn al voor dat doel gebruikt. De inzet van deze grondstoffen als biobrandstoffen is een tweede hoogwaardig gebruik. Bovendien wordt met het inzamelen van gebruikte vetten en oliën de kringloop gesloten en wordt voorkomen dat ze in het riool terechtkomen waar ze schade kunnen aanrichten. Zo leveren ze een bijdrage aan een circulaire economie, een economie waarin de grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop blijven.

Nederlandse oliën- en vettenbedrijven zetten zich in om gebruikte vetten te recyclen. Bij instellingen en horeca wordt al vrijwel 100% van de frituurvetten ingezameld, maar bij consumenten nog niet. De oliën- en vettenbedrijven voeren daarom een campagne om consumenten te informeren en te stimuleren hun gebruikte oliën en vetten in te leveren.

Hernieuwbaar