Milieuvriendelijke productie

Nederland is een van de grootste verwerkers van oliezaden en plantaardige oliën en vetten in Europa. De Nederlandse oliën- en vettenbedrijven zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. Zij zetten daarom concrete stappen om de milieuvoetafdruk te verlagen. De CO2-uitstoot wordt verminderd, waar mogelijk wordt energie bespaard en bij- en restproducten uit de fabrieken krijgen een zo waardevol mogelijke bestemming.

In de teelt

Om de milieuvoetafdruk in de oliën en vettenketen efficiënt te verlagen is het belangrijk te weten welke schakels uit de keten de hoogste uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. De teelt heeft de grootste impact vanwege het omzetten van natuur in landbouwgrond en vanwege het gebruik van kunstmest. Efficiënter gebruik van kunstmest en verhoging van de opbrengst per hectare landbouwgrond zijn effectieve middelen om de milieu-impact te verminderen. Bij palmolie zijn het composteren van organisch restmateriaal en het gebruik van het gas wat daaruit voort komt, effectieve maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

In het transport

De oliën en vettenbedrijven streven naar een zo efficiënt mogelijk transport, zowel in economisch opzicht als op het gebied van duurzaamheid. Door het transport efficiënter te organiseren zijn zowel milieubesparingen mogelijk als kostenbesparingen en men werkt er hard aan om de benodigde wijzigingen in het transport door te voeren. Ook verplaatsing van het wegvervoer naar het spoor en de binnenvaart levert winst op. Voor het vervoer over zee worden zoveel mogelijk de kortste zeeroutes benut. Transport en verwerking, zoals raffinage, hebben een relatief klein aandeel in de milieuvoetafdruk. Een uitzondering hierop is soja, waar transport van de sojavelden naar de haven voor een aanzienlijk deel bepalend is voor de milieuvoetafdruk in Zuid-Amerika. Het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen vraagt om een internationale aanpak met alle ketenpartners.

In de fabrieken

Nederland streeft naar een broeikasgasreductie van 16% in 2020, ten opzichte van 2005. De oliën- en vettenbedrijven hebben in dat kader afspraken gemaakt over energiebesparing en zij realiseren al geruime tijd een gemiddelde energiebesparing van 2% per jaar in de fabrieken. Dat ligt aanzienlijk hoger dan de gemiddelde energiebesparing in Nederland van 1,1% per jaar.

Neem bijvoorbeeld de productie van margarines. Om margarines (en bijvoorbeeld pindakaas en chocopasta’s) makkelijk smeerbaar te maken en lekker in de mond te laten aanvoelen is de structuur belangrijk. De structuur komt van plantaardige vetten die precies het goede smeltgedrag hebben en het product de juiste structuur geven. Ze zorgen ervoor dat de margarine op kamertemperatuur smeerbaar is en in de mond smelt. De productie van margarine vindt plaats bij hoge temperaturen, tot 120 graden Celsius. Tegenwoordig wordt in Nederland een moderne technologie toegepast. Dit proces is milder en natuurlijker en vindt meestal bij 70 graden Celsius plaats, waardoor minder energie nodig is en de uitstoot van broeikasgassen lager ligt. Ook komt er vrijwel geen afvalwater meer vrij.

Bij het winnen van dierlijke vetten

Producenten van dierlijke vetten maken grondstoffen uit bijproducten van slachterijen Ze produceren gesmolten dierlijk vet en diermeel. Sinds kort produceren zij uit dierlijk vet ook biobrandstof. Velen denken dat biobrandstof alleen uit plantaardige olie wordt gemaakt, maar dierlijk vet is daar ook heel geschikt voor. Het gebruik van dierlijk vet als grondstof voor biobrandstof heeft geen invloed op de omvang van landbouwarealen en heeft een gunstige CO2-footprint. De geproduceerde biobrandstof wordt direct ingezet bij de stoom- en stroomvoorziening in de eigen productie. Overschotten aan stroom worden aan het elektriciteitsnet geleverd. Ook in het wagenpark wordt de geproduceerde biobrandstof (biodiesel) direct ingezet. Dat levert een gesloten kringloop op: de vrachtwagens rijden naar slachterijen op biodiesel die is gemaakt van bijproducten uit diezelfde slachterijen.

Milieuvriendelijke productie