Effect van visvetzuren in hogere dosis op verschillende eindpunten van hart- en vaatziekten toch aantoonbaar

Meta-analyse van 13 interventiestudies

Het effect van suppletie met visvetzuren op hart- en vaatziekten wordt al lang bediscussieerd maar onderzoeken rondom dit onderwerp geven verschillende uitkomsten. Sommige studies laten een verlaagd risico zien, terwijl andere studies geen effect vinden. In een geupdatete meta-analyse worden drie nieuwe, grote gerandomiseerde studies meegenomen en wordt voor het eerst een dosis-respons relatie onderzocht. De onderzoekers zien een duidelijk verband tussen de suppletie met visvetzuren en hart- en vaatziekten.

In een eerdere Ter Perse schreven we al over onderzoek naar de relatie tussen omega 3-supplementen en het risico op cardiovasculaire aandoeningen. Dit was naar aanleiding van een meta-analyse uit 2018 die verschenen was in de JAMA journal. Deze analyse vond geen associatie tussen omega 3-visvetzuren en het risico op hart- en vaatziekten (CVD) events in een hoog risico populatie. Wetenschappers van Harvard University hebben deze meta-analyse nu uitgevoerd met 13 in plaats van 10 interventiestudies.

Analyse

Deze nieuwe meta-analyse is groter van opzet, er zijn nu drie nieuwe studies toegevoegd: ASCEND, VITAL en REDUCE-IT. De eindpunten die onderzocht zijn in deze meta-analyse zijn: hartinfarct (MI), dood door coronaire hartziekten (CHD), totaal aan coronaire hartziekten, beroerte, dood door hart- en vaatziekten, totaal aan hart- en vaatziekten en ‘ernstige vasculaire aandoeningen’. Omdat één van de studies in de meta-analyse, REDUCE-IT, een significante hogere suppletie met omega 3- visvetzuren had, werden de analyses tweemaal uitgevoerd, met en zonder deze studie. Er werd bovendien een dosis-respons analyse uitgevoerd, waarbij de totale dosis van omega 3-visvetzuren uit EPA en DHA meegenomen werd. De hoeveelheid EPA/DHA in het onderzoek varieerde van 376 tot 4000 mg  per dag, in wisselende verhoudingen. Het totaal aantal deelnemers van alle studies in deze meta-analyse was 127.477.

Resultaten

Suppletie met omega 3-visvetzuren leidt tot een significant lager risico op een hartinfarct, op sterfte door CHD en voor totaal CHD. Er was geen significante associatie tussen suppletie en beroerte. Wel was die er tussen suppletie en cardiovasculaire mortaliteit, en totaal CVD. Hierbij was er ook een lineaire dosis-response relatie, waarbij elke 1000 mg/dag het risico op totaal CVD verlaagde met 17% en het risico op ‘ernstige vasculaire aandoeningen’ eveneens met 17%. Wanneer de REDUCE-IT studie meegenomen werd, maakte deze de associaties voor sterfte door CVD en totaal CVD iets sterker. Ook het weglaten van de studies die met lagere doses van suppletie werkten (o.a. Alpha Omega) leidde tot sterkere inverse associaties.

Conclusie en discussie

Deze geupdatete meta-analyse laat zien dat suppletie van omega 3-visvetzuren het risico op met name de aandoeningen van hart- en vaatziekten significant verlaagt, met een significante lineaire dosis-respons relatie voor totaal hart- en vaatziekten en ernstige vasculaire aandoeningen. Deze dosis-response relatie moet echter nog met voorzichtigheid benaderd worden, aangezien er slechts weinig studies meegenomen zijn met hoge suppletie.

De meeste studies gingen over respondenten met een verhoogd risico op CVD of over respondenten die al patiënt waren en medicijnen kregen. Dit kan er toe geleid hebben dat sommige voordelen van suppletie niet zichtbaar werden. In de VITAL studie is gekeken naar gezonde mensen versus mensen met hoog risico / patiënten en deze lieten vergelijkbare resultaten zien. VITAL is de enige studie uitgevoerd in een algemene populatie.

De onderzoekers vonden vrijwel geen effect van suppletie op het risico op beroerte. Een verlaagd risico op beroerte werd wel gevonden in de REDUCE-IT studie, die een hoge dosering vetzuren gebruikte. Hiermee blijft nog onduidelijk of een hoge dosis omega 3-vetzuren nodig is om het risico op beroertes te verlagen. Hier zou nader onderzoek naar gedaan moeten worden.

De onderzoekers merken op dat hoewel de gevonden effecten niet heel groot zijn, hoger gedoseerde supplementen met visvetzuren in absolute zin toch een grote bijdrage kunnen leveren aan de preventie van hart- en vaatziekten, aangezien die aandoeningen in de samenleving veel vóórkomen.

Implicatie voor adviezen

In Nederland is het advies van de Gezondheidsraad om één keer per week -bij voorkeur vette- vis te eten om zodoende 200 mg EPA + DHA binnen te krijgen. Er bestaat in Nederland geen specifieke aanbeveling voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bij de afleiding van de Richtlijnen goede voeding in 2015 betrok de Gezondheidsraad de volgende conclusies:

  • Het gebruik van 1 g/d EPA+DHA verlaagt het risico op fatale coronaire hartziekten met 10% bij personen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten.
  • Het is onwaarschijnlijk dat er een effect is van EPA+DHA suppletie op niet-fatale coronaire hartziekten bij personen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten
  • Er is te weinig onderzoek om een uitspraak te doen over het effect van het gebruik van supplementen met EPA+DHA op het risico op beroerte bij personen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten.
  • Het gebruik van ongeveer 2 g/d DHA verhoogt het LDL-C met ongeveer 0,2 mmol/l.
  • Het is onwaarschijnlijk dat er een effect is van EPA suppletie op het LDL-cholesterol

In 2020 bereidt de Gezondheidsraad een herziening voor van de richtlijnen specifiek voor personen met cardiometabole ziekten, waaronder cardiovasculaire ziekten. Met deze meta-analyse heeft de Gezondheidsraad meer informatie beschikbaar.

 

Het volledige artikel uit Harvard is hier te lezen.

Klik hier voor de MVO informatiekaart over omega 3-vetzuren.

Effect van visvetzuren in hogere dosis op verschillende eindpunten van hart- en vaatziekten toch aantoonbaar